USLOVI POSLOVANJA – termo.rs
Skip to content

USLOVI POSLOVANJA

Molimo vas da pažljivo pročitate uslove korišćenja pre upotrebe internet sajta.
Korišćenjem našeg internet sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove uslove korišćenja.
Opštim uslovima kupovine definisana su pravila pri kupovini koja obezbeđuju kvalitet naše usluge i zadovoljstvo kupaca.

Značenje izraza navedenih u Ugovoru o kupoprodaji

 1. Prodavac, Termo.rs, Požarevac, Srbija, koji delatnost  internet trgovine obavlja pod nazivom Termo.rs
 2. www.termo.rs,  web stranica u vlasništvu Prodavca.
 3. Korisnici, svaka osoba koja web stranicu www.termo.rs koristi u svrhu ostvarivanja kupovine proizvoda oglašenih na istoj ili dobijanja informacija o pojedinom proizvodu.
 4. Kupac, svaka osoba koja je nakon pregleda i odabira proizvoda izvršila kupovinu i ostavila podatke te naručila proizvod.

Član 2

 1. Korisnici prihvataju korišćenje sadržaja sajta termo.rs isključivo za sopstvenu upotrebu i na svoju odgovornost.
 2. Korisnicima sajta termo.rs strogo je zabranjeno korišćenje specijalizovanih programa (robota, crawlera, spidera) radi preuzimanja sadržaja sa sajta, kao i  bilo kakvi hakerski napadi u cilju onesposobljavanja ili usporenja sajta.
 3. Nedozvoljeno korišćenje sajta termo.rs u smislu stava 2. ovog člana smatra se kršenjem pravila i podložno je tužbi i krivičnoj prijavi.

Član 3

 1. Nakon prijema narudžbe putem sajta termo.rs, Prodavac nije  obavezan da izvrši telefonsku potvrdu.
 2. Nakon potvrde narudžbe od strane Kupca, narudžba se može otkazati u roku od 14 dana od dana porudžbine ako roba nije poslata ili je u neispravnom stanju.

 3. Prodavac se obavezuje da naručene proizvode isporuči ispravne i u predviđenom roku.
 4. U slučaju bilo kakve promene prodavac je dužan da obavesti Kupca.
 5. Sve eventualne promene sem promena vezanih za isporuku se ne odnose na potvrđene narudžbe.
 6. U slučaju neusklađenosti cena isporuke navedenih na ovom sajtu sa cenama kurirske službe, o promenama ćete biti obavešteni.

Cene

Sve cene navedene na sajtu su finalne na dan porudžbine i u njih je uključen PDV. Sve cene su date u dinarima lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).

Po zaključenju porudžbine na sajtu, dobićete e-mail potvrdu porudžbine. Ovaj e-mail sadrži vaše podatke, koje ste ostavili prilikom poručivanja. Tek nakon dostavljanja potvrde od strane termo.rs na mail potrošača, ugovor o prodaji se smatra zaključenim. U slučaju da nismo u mogućnosti da potvrdimo porudžbinu i zaključimo ugovor, bićete obavešteni.

Član 4
 1. Prodavac garantuje za kvalitet svojih proizvoda.  Termo.rs nastoji da sve proizvode opiše što je tačnije moguće. Takođe,  Termo.rs ne garantuje da su svi navedeni podaci u vezi proizvoda niti slike 100% tačni, kompletni, pouzdani i bez grešaka. Ako proizvod koji ste kupili odstupa od podataka koji su navedeni na sajtu možete ga vratiti u nekorišćenom stanju sa kompletnom dokumentacijom koju ste uz njega dobili u zakonskom roku od 14 dana od dana isporuke proizvoda, a mi ćemo vam vratiti novac.
 2. Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa  propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliiteta proizvoda.
 3. Davalac garancije ne snosi troškove dostave ako kupac šalje uredjaj za servis kurirskim službama.
 4. U slučaju neizvršenja obaveze iz stava 2. ovog člana, davalac garancije će zameniti proizvod novim ili vratiti novac.
 5. Kupac gubi pravo na garanciju ako se kvar izazove nepridržavanjem datih upustava za upotrebu istaknutih na ambalaži  i ako su na proizvodu vršene bilo kakve popravke od strane neovlašćenih lica ,kao i ako je proizvod korišćen u uslovima rada za koje nije predviđen.
 6. Da bi se izbegli nesporazumi, prilikom isporuke(slanja robe) dužnost Prodavca je da izvrši pregled proizvoda i Kupca  da odmah po prijemu  izvrši pregled proizvoda i odmah obavesti prodavca na eventualna mehanička oštećenja i postupi po članu 7 u tom slučaju će proizvod biti zamenjen.
Član 5
 1. Za proizvode poručene putem web sajta Termo.rs do 12 sati rok isporuke je 72 sati (tri radna dana).

 2.  Za proizvode iz stava 1. ovog člana poručene posle 12 sati rok isporuke je 96 sata (četiri radna dana).

 3. Izuzeto iz stava 1. ovog člana ukoliko Prodavac proceni rok isporuke može biti kraći ili duži.

 4. Ukoliko dostavljen proizvod ne odgovara, po bilo kom osnovu, naručenom od strane Kupca a isti ne želi da odustane od narudžbine već želi da mu se dostavi drugi, rok iz stava 1. i 2. ovog člana se produžava za 72 sata (tri radna dana).

 5. Dostava robe Kupcu se vrši isključivo na teritoriji Republike Srbije.

Veoma je važno da sva oštećenja u transportu, vidjliva na pakovanju proizvoda odmah prijavite kuriru koji vam isporuči robu. Svako oštećenje pri transportu, nedostajanje nekih delova i eventualnu neispravnost nekog proizvoda kupac je dužan da prijavi u roku od 24h od prijema robe.

Ukoliko uočite takvo oštećenje:

Nemojte potpisati prijem pošiljke

Zamolite kurira da sačeka dok proverite da li oštećenje na pakovanju uslovilo i oštećenje samog proizvoda ili gubitak delova. Ukoliko proizvod nije oštećen, i svi delovi su na broju, potpišite prijem pošiljke

Ukoliko deluje da je proizvod oštećen (ili da nedostaju delovi), definitvno odbijte prijem pošiljke, i javite se nama, radi utvrđivanja daljih koraka ’ kako biste dobili ispravan, neoštećen proizvod

Ukoliko ste ipak primili pošiljku, a kasnije ste zaključili da je došlo do oštećenja u transportu

Obavezno sačuvajte originalnu ambalažu, u kojoj vam je pošiljka isporučena

Molimo da slikate oštećenu ambalažu i proizvod, i sliku pošaljete na info@termo.rs

Član 5.1

Potrošački spor može se rešiti postupkom vansudskog rešavanja potrošačkih sporova. Kao trgovac smo dužni da vas obavestimo da smo po zakonu obavezni da učestvujemo u ovom postupku. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova obavlja se na transparentan, efikasan, brz i pravičan način pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. Ministarstvo sačinjava listu tela i javno je objavljuje. Dostupna je na adresi https://mtt.gov.rs/tekst/2306/zastita-potrosaca.php

Postupak pred telom može da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu. Potrošač protekom jedne godine od dana (bezuspešnog) podnošenja reklamacije gubi pravo na podnošenje predloga za vansudsko rešavanje spora. Vansudsko rešavanje potrošačkog spora može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga.

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, ne primenjuje se, pored ostalog:

• u potrošačkim sporovima koji su predmet Zakona o zaštiti potrošača, ako je vansudsko rešavanje sporova uređeno posebnim zakonom, a naročito u oblasti pružanja elektronskih komunikacionih usluga, poštanskih usluga, finansijskih usluga, osim finansijskih pogodbi, usluga putovanja;

• za rešavanje sporova po procedurama koje je ustanovio sam trgovac;

• na neposredne pregovore između potrošača i trgovca;

• na pokušaj mirenja strana povodom spora u parničnom postupku;

• u postupcima koje je trgovac pokrenuo protiv potrošača.

Svaka stranka u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora plaća svoje troškove (troškovi zastupanja, putni troškovi i sl.). Rad tela za vansudsko rešavanje potrošačkog spora je besplatan za stranke u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora.

Član 6
 1. Dostavu robe Prodavac vrši putem svojih partnera (kurirske službe) .

 2. Kupac je obavezan da primljenu robu pregleda kako bi uočio eventualna spoljna oštećenja.

 3. Ukoliko Kupac prilikom radnji iz stava 2. ovog člana primeti nepodudarnost robe sa naručenom, ili vidljiva spoljna oštećena dužan je ista prijaviti dostavnom kuriru i odbiti prijem takve robe i obavesti prodavca.

 4. U slučaju iz stava 3. ovog člana kurir je obavezan vratiti robu Prodavcu, a u dostavni list upisati komentar Kupca tj. razlog odbijanja porudžbine.

 5. Ukoliko Kupac potpiše dostavni list, saglasan je da je roba primljena bez vidljivih spoljnih oštećenja i da odgovara naručenoj.

 6. Ukoliko je Kupac potpisao dostavni list nema pravo žalbi po osnovu iz stava 5. ovog člana.

 

Član 7
 1. Cena dostave robe je definisana cenovnicima naših partnera (kurirskih službi)koji  su istaknuti na web sajtu www.termo.rs
Član 8

   1.Reklamacija prilikom instalacije ili prvog puštanja - ukoliko se prilikom instalacije ili prvog puštanja u rad konstatuje da je isporučeni proizvod nekompletan, da ne odgovara specifikaciji ili je neispravan, Kupac ima pravo na reklamaciju. Davalac garancije će popraviti neispravan uređaj, zameniti proizvod novim ili vratiti novac u najkraćem mogućem roku.

   2. U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava iz tacke 1. ovog stava Kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, Prodavac je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev Prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

   3. Reklamacija u  garantom roku - davalac garancije u garantnom roku o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka na proizvodu koji garancije će popraviti pokvareni uređaj, zameniti proizvod novim ili vratiti novac.

   4. U slučaju iz tačke 3. ovog stava Kupac proizvod šalje u servis isključivo na adresu ovlašćenog servisa koja je upisana na garantnom listu. U slučaju slanja  proizvoda u neovlašćeni servis proizvod gubi garanciju.

2) Otkazivanje porudžbine i raskid ugovora u slučaju otkaza porudžbine ili raskida ugovora Kupac snosi troškove transporta.

3) Rok za odgovor Kupcu na reklamirani proizvod je 8 dana od dana prijema robe na servis u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Nakon toga, ovlašćeni    servis za taj proizvod donosi odluku da li će se Kupcu dati nov proizvod ili će se izvršiti povraćaj novca. Za uvažene reklamacije Prodavac u potpunosti snosi troškove transporta.

4) Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku.

5) Da biste ostvarili pravo na reklamaciju potrebno je da:

   1. Reklamirani proizvod donesete u servis naznačen na garantnom listu u originalnoj ambalaži ako nema garantni list obratiti se prodavcu lično sa računom.

   2. Da podnesete na uvid original garantnog lista

   3. Da date opis neispravnosti na formularu koji stoji u odeljku reklamacije

   4. Nakon toga, sve informacije o statusu proizvoda koji je na servisu kupac isključivo dobija od ovlašćenog servisa gde je ostavio proizvod ili prodavca lično.

Član 9

Odustanak od ugovora

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu odnosno izvan poslovnih prostorija koju možete preuzeti ovde.

Popunjeni obrazac sa Vašim zahtevom pošaljite na e-mail adresu info@termo.rs

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga.

Član 10

Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).

Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama banke.

Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu (broj kartice, datum isticanja, CVV2 ili CVC2 broj i sl.).

Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica putem interneta, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, termo.rs je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro, Dina  metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

U slučaju plaćanja gotovinom, potrošaču se novac uplaćuje na tekući račun u banci popunjavanjem obrasca.

Ako je plaćanje izvršeno kao pravno lice novac se uplaćuje isključivo na račun firme sa koje je novac uplaćen popunjavanjem obrasca.

Član 11

Slanje dokumentacije na mail

Ostavljanjem mail adrese dajete saglasnost da Vam se obaveštenja i dokumentacija koja se odnose na ugovor o prodaji šalju u elektronskom obliku, na mail adresu koju ste ostavili. termo.rs će komunicirati sa Vama putem elektronske pošte (email) ili obaveštenjima koja će objavljivati na ovom sajtu, a u posebnim slučajevima i telefonom.

Član 12

Zaštita privatnosti ličnih podataka korisnika sajta je od najvećeg značaja za našu kompaniju. Sve aktivnosti na internetu koje su povezane sa termo.rs su usklađene sa propisima Republike Srbije, a takođe prate intenciju GDPR.

Podacima o ličnosti smatraju se oni podaci koji otkrivaju vaš identitet, npr. vaše ime i prezime, adresa, broj telefona ili e-mail.

termo.rs prikuplja različite vrste podataka o ličnosti u zavisnosti od usluga koje pružamo naših kupcima, kao i vrste ugovora koje zaključujemo.

Prilikom online kupovine termo.rs obrađuje sledeće vrste podataka o ličnosti:

Ime i prezime
Broj telefona
E-mail adresa
Adresa (grad, ulica i broj, poštanski broj, broj stana i sprat)
Podaci o izvršenim transakcijama plaćanja
Drugi podaci neophodni za ispunjenje određene svrhe

Prilikom online kupovine, termo.rs obrađuje vaše podatke u svrhu pužanja usluga i izvršenja ugovornih i predugovornih aktivnosti, uključujući a ne ograničavajući se na pružanje usluga dostave kupljenih proizvoda na kućnu adresu, plaćanje preko administrativne zabrane, dodeljivanje studentskog i penzionerskog popusta, rešavanje po primljenim reklamacijama, kao i pružanja drugih usluga koje nudimo svojim kupcima.

Obradu navedenih podataka vršimo u cilju zaključenja i izvršenja ugovora sa vama, kao i u cilju poštovanja zakonskih obaveza.

Termo.rs naročito vodi računa, da vaši podaci o ličnosti ne budu ustupljeni neovlašćenim licima. Upravo zbog toga, unutar naše kompanije, pristup podacima, koje ste nam stavili na raspolaganje, imaju samo oni sektori odnosno oni zaposleni kojima su isti neophodni za ispunjenje svrhe za koju su podaci o ličnosti prikupljeni, a kojima je u opisu posla obrada podataka o ličnosti.

Pored naših zaposlenih, u cilju pružanja određenih usluga, vaše podatke možemo da ustupimo trećim licima koji pružaju usluge u ime termo.rs (npr. Kurirske službe, Služba reklamacija, IT partneri koji se bave održavanjem web sajta/mobilne aplikacije).

U svim ovim slučajevima naš odnos sa eksternim parterima i način zaštite i postupanja sa vašim podacima o ličnosti obezbedili smo ugovorima u skladu sa Zakonom.

Sve prikupljene informacije o vama prilikom online kupovine su sigurne i nećemo ih ni pod kojim uslovima zloupotrebiti niti prodavati na tržištu, što vam osigurava potpuno sigurno i bezbedno poslovanje i saradnju sa termo.rs. Svi naši zaposleni (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje svih načela zaštite podataka o ličnosti.

Termo.rs preduzima sve mere kako bi maksimalno osigurala lične podatke. Ti podaci su brižljivo osigurani od gubitka, uništavanja, izmena, falsifikovanja, manipulacije i neovlašćenog pristupa ili upotrebe.

Termo.rs će podatke o ličnosti čuvati samo onoliko koliko je to neophodno za ispunjenje svrhe za koju su podaci prikupljeni, a nakon toga samo ukoliko postoji pristanak lica, zakonska obaveza ili legitiman interes.

U okviru našeg poslovnog odnosa u obavezi ste da nam dostavite samo one podatke koje prikupljamo u cilju ispunjenja određenih zakonskih obaveza. Podatke koje nam dostavljate u cilju zaključenja i izvršenja ugovora i po osnovu pristanka, dostavljate isključivo na dobrovoljnoj bazi. S tim da napominjemo da bez svih podatka koji su nam neophodni za ispunjenje svrhe, po pravilu nećemo biti u mogućnosti da započnemo poslovni odnos sa Vama i pružimo Vam dogovorene usluge.

Svaka novonastala promena po pitanju privatnosti će biti objavljena na sajtu.

Nastavkom kupovine na našem sajtu, smatraćemo da ste u potpunosti pročitali i razumeli uslove pod kojima obrađujemo vaše podatke o ličnosti i da ste nakon čitanja i razumenjavanja pristali na primenu istih.

Sve Vaše lične informacije tretiraju se kao strogo poverljive.

U skladu sa važećim zakonodavstvom, koje reguliše zaštitu ličnih podataka, možemo da obrađujemo Vaše lične podatke po sledećim pravnim osnovima:

kada nam je obrada Vaših ličnih podataka potrebna za zaključenje i ispunjenje ugovora kome pristupate;
kada nam je obrada Vaših ličnih potrebna za ispunjenje određenih zakonskih obaveza (ovde spadaju naročito podaci koje čuvamo zbog poreskih obaveza);
kada za obradu Vaših podataka imamo legitiman interes, osim ukoliko su nad tim interesima pretežniji Vaši interesi ili osnovna prava i slobode;
kada ste nam za obradu Vaših ličnih podataka dali saglasnost za određenu svrhu obrade, pri čemu u svakom trenutku imate pravo da datu saglasnost povučete;

Obavezno je dostavljanje samo onih ličnih podataka koje prikupljamo za ispunjenje određenih zakonskih obaveza.

Dostavljanje ličnih podataka po svim ostalim pravnim osnovima je dobrovoljno, ali napominjemo da ukoliko nam uskratite ove podatke, u određenim situacijama možda nećemo biti u mogućnosti da Vam pružimo određene usluge (kao što je na primer dostava proizvoda na kućnu adresu ili slanje newsletter-a preko e-mail adrese).

Napominjemo da se svi navedeni pravni osnovi primenjuju u zavisnosti od svrhe za koju prikupljamo Vaše podatake, a o čemu ćemo Vas obavestiti u svakom konkretnom slučaju.

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja I zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 beograd mail: office@poverenik.rs tel: 011 3408900.

 

Saglasnost i promene uslova

Član 13

1) Kupac je obavezan da pre kupovine putem web sajta  www.termo.rs pročita ove Uslove kupovine.

2) Prodavac se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani.

3) Korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika sa svim navedenim Uslovima kupovine na ovoj strani.

Besplatna isporuka

Besplatna isporuka na teritoriji cele Srbije za svaki artikal kupljen online ili naručen telefonom.

Zaštita potrošača

Zagarantovana sva prava po Zakonu o zaštiti potrošača.

Garantovani kvalitet

Samo neki od brendova koje zastupamo kao što su: Samsug, LG, Bosch, MDV, Mitsubishi...